Kumpulan Doa Nabi Khidir untuk Diamalkan Sehari-hari
Kumpulan Doa Nabi Khidir untuk Diamalkan Sehari-hari

Kumpulan Doa Nabi Khidir untuk Diamalkan Sehari-hari

Kumpulan doa Nabi Khidir bisa diamalkan sehari-hari oleh umat muslim saat ini. Salah satu Nabi dengan memiliki kisah hidup menarik adalah Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir menjadi menarik karena keberadaannya saat ini masih sering ditanyakan para ulama.

Beberapa orang memiliki pendapat bahwa beliau masih hidup hingga saat ini bahkan belum mati. Tetapi pendapat ini dengan jelas dipatahkan oleh para ulama muhadditsin dengan mengungkapkan riwayat kondisi Nabi Khidir yang masih hidup

Terdapat perbedaan pendapat antara banya ulama hingga saat ini. pendapat itu adalah tentang siapakah sosok dan doa Nabi Khidir tersebut sebenarnya. Apakah beliau seorang Nabi, atau hanya orang dengan tingkat keimanan yang saleh dengan kedudukan istimewa disisi Allah SWT.

Tetapi saat ini ulama dengan pendapat bahwa Khidir adalah seorang Nabi jauh lebih banyak. Hal itu juga didasari dengan dengan beberapa fakta terhadap pendapat sangat kuat . Berikut pendapat terkuat tersebut.

Hal terkuat mengenai pendapat serta kisah dan doa Nabi Khidir adalah Al-Qur’an. Hal tersebut dikarenakan kisah hidup Nabi Khidir sudah tertera secara jelas di Al-Qur’an. Tepatnya pada surat Al-Khafi, dengan memiliki arti sebagai berikut.

“Musa berkata kepada Khidir: “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?”

Dia menjawab: “Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. lalu bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, bahkan kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?”

Musa berkata: “Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, serta aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun”.

Dia berkata: “Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu”. (QS. Al-Kahfi : 66-70).

Kumpulan Doa Nabi Khidir Secara Lengkap

Terdapat beberapa doa mujarab serta sering dipanjatkan oleh Nabi Khidir kepada Allah SWT. Beberapa doa tersebut bahkan terus dipanjatkannya secara terus-menerus. Terdapat daftar lengkap doa dari Nabi Khidir dibawah ini:

  1. Doa Nabi Khidir agar Semua Hajat Terkabul

Terdapat doa untuk melancarkan segala urusan bahkan bisa dilakukan oleh oleh seluruh umat muslim ketika akan melakukan hajat. Hal tersebut bertujuan agar hajat yang dilaksanakan bisa berjalan lancar. Berikut doa dari Nabi Khidir agar segala hajat dilancarkan :

Allahumma Sholli alaa Sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wa shahbihii wa sallim,

Allahumma kamaa lathafta fii ‘azhamatika duunal luthofaa’, wa ‘alauta bi‘azhamatika alal ‘uzhomaa’, wa ‘alimta maa tahta ardhika ka’ilmika bimaa fauqa ‘arsyik.

Wakaanat wasaawisus shuduuri kal’alaaniyyati ‘indaka, wa‘alaaniyyatul qauli kassirri fii ‘ilmika, wanqaada kullu syai-in li ‘azhomatika, wa khadha’a kullu dzi sulthaanin li sulthaanika.

Washooro amrud dunyaa wal aakhirati kulluhu biyadika. Ij’al lii min kulli hammin ashbahtu aw amsaiytu fiihi farajan wa makhrajaa, Allahumma inna ‘afwaka ‘an dzunuubiy.

Wa tajaawazaka ‘an khathii’atii, wasitraka alaa qabiihii a’maaliy, athmi’niy an as-aluka maa laa astawjibuhu minka mimma qashhartu fiihi, ad’uuka aaminan, wa’as-aluka mustaanisan.

Wainnakal muhsinu ilayya, waanal musii’u ilaa nafsii fiima bainii wabainika, tatawaddadu ilayya bini’matika, waatabagghodhu ilaika bilma’aashii, walakinnats-tsiqata bika hamalatnii ‘alal Jaraa-ati ‘alaika,

Fa’ud bifadhlika wa ihsaanika ‘alayya. Innaka antat tawaabur rahiim, washallallahu alaa sayyidina muhammadin waaalihi washohbihii wasallam.

Doa Nabi Khidir yang memiliki arti:

“Ya Allah, sebagaimana Engkau bersikap lemah lembut dalam keagungan melebihi segala yang lemah lembut, serta Engkau Maha Tinggi degan keagungan-Mu atas segala yang agung, lalu Engkau Maha Mengetahui apa yang ada di dalam bumi sebagaimana Engkau mengetahui apa ada di atas ‘arsy, bisikan hati di sisi sama seperti ucapan terang-terangan,

Dan ucapan terang-terangan sama di sisi-Mu dengan bisikan hati, dan tunduklah segala sesuatu kepada keagungan, dan merendahlah segala yang memiliki kekuasaan kepada kekuasaan,

Dan jadilah perkara dunia dan akhirat berada di tangan, jadikanlah bagiku dari segala keluh-kesah yang menimpaku pada sore atau pagi hari kelapangan dan jalan keluar darinya.

Ya Allah, sesungguhnya kemaafan atas dosa-dosaku, serta penghapusan atas semua kesalahanku, serta penutupan atas perbuatan burukku,

Kesemuanya itu mendorongku untuk memohon kepadamu apa-apa yang aku tidak pantas menerimanya dari apa-apa yang aku teledor padanya, aku memohon kepada-Mu dalam keadaan aman,

Dan aku meminta kepada-Mu doa Nabi Khidir dengan keadaan rasa senang hati, sedangkan Engkau adalah selalu berbuat baik kepadaku, dan aku selalu berbuat jahat terhadap diriku sendiri dalam masalah yang menyangkut hubungan aku dengan Engkau,

Engkau selalu membuatku menyayangimu dengan senantiasa memberi nikmatmu kepadaku meskipun Engkau tidak membutuhkan aku, dan aku selalu membuatmu murka dengan bermaksiat kepadamu,

Akan tetapi kepercayaanku kepada-Mu membawaku untuk berani (memohon) kepadamu, maka jenguklah aku dengan karunia dan kebaikan-Mu kepadaku, dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Semoga Shalawat dari Allah senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya sekalian.”

  1. Doa Nabi Khidir Ketika Meminta Rezeki

Nabi Khidir memiliki nama asli yaitu balya bin malkan bin faligh bin abir bi salikh bin arfakhsad bin sam bin nuh.

Khidir bukanlah nama asli melainkan sebuah gelar. Beliau merupakan Nabi yang sering berdoa, terdapat sekali jenis doa Nabi Khidir. Hal ini diperjelas dari hadist abu hurairah dengan menceritakan bahwa telah diberitahukan kami oleh rasullulah yang bersabda:

‘Ia dinamai Khidir karena ia duduk dengan memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih di mana jika kain itu bergoyang maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau.

”Nabi Khidir juga mengajarkan doa agar dapat diamalkan oleh umat Islam. Berikut adalah doa yang diajarkan Nabi Khidir.

Terdapat doa untuk dilakukan oleh Nabi Khidir kepada Allah SWT. Terutama doa Nabi Khidir ketika meminta rezeki. Mungkin doa ini bisa diamalkan oleh para umat muslim saat ini ketika meminta kepada Allah SWT. Berikut isi dari doa tersebut :

Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad waalihi washahbihi wa sallim,

Allahumma kamaa lathafta fii ‘azhamatika duunalluthafaa, wa‘alawta bi‘azhamatika alal ‘uzhamaa, wa‘alimta maa tahta ardhika ka’ilmika bimaa fauqa ‘arsyika,

Wa kaanat wasaawisusshuduuri kal’alaaniyyati ‘indaka, wa ‘alaaniyyatulqauli kassirri fii ‘ilmika, wanqaada kullu syai-in li ‘azhamatika,

Wa khadha’a kullu dzi sulthaanin li sulthaanika, wa shaara amruddunya wal aakhirati kulluhu biyadika.

Ij’al lii min kulli hammin ashbahtu aw amsaiytu fiihi farajan wa makhrajaa, Allahumma inna ‘afwaka ‘an dzunuubiy, wa tajaawazaka ‘an khathii’athiy, wa sitraka alaa qabiihi a’maaliy,

Athmi’niy an as-aluka maa laa astawjibuhu minka mimma qashhartu fiihi, ad’uuka aaminan, waas;aluka musta;anisaa.

Wainnakalmuhsinu ilayya, wa analmusii’u ilaa nafsiy fiima bayniy wa bainika, tatawaddadu ilayya bini’matika, waatabagghadhu ilaika bilma’ashiy.

Walakinnattsiqata bika hamalatniy ‘alal Jaraa-ati ‘alaika, fa’ud bifadhlika waihsaanika ‘alayya. Innaka antattawaaburrahiim, washallAllahu alaa Sayyidina Muhammadin waalihi wa shahbihi wa sallam.

Doa Nabi Khidir yang artinya :

“Ya Allah, sebagaimana Engkau bersikap lemah lembut dalam keagungan-Mu melebihi segala yang lemah lembut, dan Engkau Maha Tinggi degan kegungan-Mu atas segala yang agung.

Dan Engkau Maha Mengetahui apa yang ada di dalam bumi-Mu sebagaimana Engkau mengetahui apa yang ada di atas ‘arsy-Mu, dan bisikan hati di sisi-Mu. Sama seperti ucapan terang-terangan, serta ucapan terang-terangan sama di sisi-Mu dengan bisikan hati, dan tunduklah segala sesuatu kepada keagungan-Mu.

Dan merendahlah segala yang memiliki kekuasaan kepada kekuasaan-Mu, dan jadilah perkara dunia dan akhirat berada di tangan-Mu. Jadikanlah bagiku dari segala keluh-kesah yang menimpaku pada sore/pagi hari kelapangan dan jalan keluar darinya.

Ya Allah, sesungguhnya kemaaffan-Mu atas dosa-dosaku, dan penghapusan-Mu atas semua kesalahanku, dengan penutupan-Mu atas perbuatan burukku. Kesemuanya itu mendorongku untuk memohon kepada-Mu apa-apa yang aku tidak pantas menerimanya dari apa-apa yang aku teledor padanya.

Aku memohon kepada-Mu dalam keadaan aman, dan aku meminta kepada-Mu dengan keadaan rasa senang hati, sedangkan Engkau adalah selalu berbuat baik kepadaku. Dan aku selalu berbuat jahat terhadap diriku sendiri dalam masalah yang menyangkut hubungan aku dengan Engkau.

Engkau selalu membuatku menyayangi-Mu dengan senantiasa memberi nikmat-Mu kepadaku meskipun Engkau tidak membutuhkan aku. Serta aku selalu membuat-Mu murka dengan bermaksiat kepada-Mu, akan tetapi kepercayaanku kepada-Mu membawaku untuk berani (memohon) kepada-Mu.

Maka jenguklah aku dengan karunia dan kebaikan-Mu kepadaku, dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang.”

  1. Doa Nabi Khidir menyambut tahun baru islam

Nabi Khidir bukan hanya melakukan doa saat melancarkan hajat dan meminta rejeki saja. tetapi beliau juga melakukan doa ketika menyambut tahun baru islam.

Walaupun tidak terkenal dengan para rasul lainnya, tetapi beliau tidak pernah menyerah untuk memanjatkan doa ini. Ini berfungsi bagi umat muslim yang ingin menggunakannya nanti.

Berikut doa Nabi Khidir yang dipanjatkan:

Bismillaahirrahmaanirrahiim alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin allaahumma innii as`aluka bika an tushalliya wa tusallima ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa saa`iril anbiyaa`i wal mursaliin.

Wa ‘alaa aalihim wa shahbihim ajma’iin wa an taghfira lii maa madhaa wa tahfazhanii fiimaa baqiyayaa arhamarraahimiin allaahumma haadzihii sanatun jadiidatun muqbilatun.

lam a’mal fibtidaa`ihaa ‘amalan yuqarribunii ilaika zulfaa ghaira tadharru’ii ilaika fa as’aluka an tuwaffiqanii limaa yurdhiika ‘annii minal qiyaami bimaa laka ‘alayya min thaa’atika wa alzimniyal.

Ikhlaasha fiihi liwajhikal kariimi fii ‘ibaadatika wa as`aluka itmaama dzaalika ‘alayya bifadhlika wa rahmatika allaahumma innii as`aluka khaira haadzihissanatil muqbilati yumnahaa wa yusrahaa wa amaanahaa wa salaamatahaa.

Waa’uudzu bika min syuruurihaa wa shuduurihaa wa ‘usrihaa wa khaufihaa wa halakatihaa wa arghabu ilaika an tahfazha ‘alayya fiihaa diiniyalladzii huwa ‘ishmatu amrii.

Doa Nabi Khidir yang memiliki arti:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon dengan-Mu supaya Engkau mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad,

Dan semua para Nabi dan para Rasul keluarga mereka dan sahabat mereka semuanya. Dan supaya Engkau mengampuniku dosa yang telah lalu, dan menjagaku dari apa ya ng tersisa.

Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang mengasihi. Ya Allah, ini adalah tahun yang baru datang, sementara aku pada awal tahun tersebut sama sekali tidak melakukan amal yang dapat mendekatkan diriku kepada-Mu sedekat-dekatnya kecuali permohonanku kepada-MU.

Maka aku bermohon kepada-Mu agar supaya engkau berkenan menolongku kapada apa-apa yang menjadikan keridhaan-Mu kepadaku yaitu menjalankan kewajiban taat kepada-Mu.

Dan tetapkanlah aku ikhlas dalam menjalankannya hanya karena Dzat-Mu yang mulia di dalam beribadah kepada-Mu. Dan aku memohon kepada-Mu dapat menyelesaikannya dengan anugrah dan rahmat-Mu.

Semua daftar doa yang dilakukan oleh beliau merupakan doa terbaik, dan memiliki tingkat terkabul tinggi. Maka penting bagi para muslim untuk mengamalkannya selain meniru doa Nabi Khidir, ada baiknya seorang muslim juga ikut mengamalkan perilakunya.

Beliau memiliki perilaku sama seperti rasul lainnya yaitu berakhlak mulia serta tingkat kesabaran tinggi. Maka penting dengan mengamalkan semua sifat dari beliau tidak ada salahnya, dan malah akan menguntungkan.

Tetapi, walaupun begitu ikhtiar juga diperlukan selain melakukan berdoa maka dengan begitu doa Nabi Khidir bisa terkabul lebih cepat dan memiliki hail terbaik.